Hướng dẫn 4 bài thể dục sáng trong quân đội

Ngày đăng: 09-01-2020 01:34:09

4 bài thể dục tay không bộ đội

Hướng dẫn 4 bài thể dục sáng trong quân đội

Bốn bài thể dục tay không bộ đội. Bài 1

giáo án bốn bài thể dục sáng trong quân đội. bài 1

Động tác 1:

Đang ở thế đứng nghiêm.Chân trái bước lên rộng bằng vai theo hướng trước mặt, bàn chân phải tiếp đất bằng mũi bàn chân, 2 tay đưa từ dưới lên trước qua đầu hình chữ V, lòng bàn tay hướng vào nhau, mắt nhìn theo tay.

 

Động tác 2:

Chân trái thu về, 2 tay đưa từ trên xuống về sau, bàn tay nắm, hướng ra sau.

Động tác 3:

Đang ở thế đứng nghiêm.Chân phải bước lên rộng bằng vai theo hướng trước mặt, bàn chân trái tiếp đất bằng mũi bàn chân, 2 tay đưa từ dưới lên trước qua đầu hình chữ V, lòng bàn tay hướng vào nhau, mắt nhìn theo tay.

Động tác 4

Chân phải thu về, 2 tay đưa từ trên xuống về sau, bàn tay nắm, hướng ra sau.

Động tác 5:

Chân trái bước lên rộng bằng vai, trọng tâm dồn vào chân trái, chân phải tiếp đất bằng mũi chân, 2 tay đưa về trước song song dang ngang 2 lòng bàn tay hướng ra trước.

Động tác 6:

Thu chân trái về, 2 tay thu về trước song song rồi đưa ra sau.

Động tác 7

Chân phải bước lên rộng bằng vai, trọng tâm dồn vào chân phải, chân trái tiếp đất bằng mũi chân, 2 tay đưa về trước song song rồi dang ngang 2 lòng bàn tay hướng ra trước.

Động tác 8:

Thu chân phải về, 2 tay đưa ra trước song song, bàn tay mở, gập người, 2 bàn tay đưa xuống chạm vào 2 mũi bàn chân.

Động tác 9:

Dồn trọng tâm vào chân phải, chân trái đá về sau, đầu gối và cẳng chân thẳng, 2 tay đưa từ dưới lên trên thành hình chữ v  lòng bàn tay mở hướng vào trong, thân người thẳng tự nhiên

Động tác 10:

Thu chân phải về, 2 tay đưa ra trước song song, bàn tay mở, gập người, 2 bàn tay đưa xuống chạm vào 2 mũi bàn chân.

Động tác 11:

Dồn trọng tâm vào chân trái, chân phải đá về sau, đầu gối và cẳng chân thẳng, 2 tay đưa từ dưới lên trên thành hình chữ v  lòng bàn tay mở hướng vào trong, thân người thẳng tự nhiên

Động tác 12:

Thu chân phải về, 2 tay thu về trước song song rồi đưa ra sau.

Động tác 13:

Chân trái bước sang trái một bước rộng bằng vai, trọng tâm dồn vào chân phải, 2 tay đưa ra trước song song ngang vai vặn mình về bên trái ra sau, không xoay mũi bàn chân, lòng bàn tay trái ngửa, tay phải úp gập trước ngực, mắt nhìn theo tay trái.

Động tác 14:

Thu chân trái về, 2 tay thu về trước song song rồi đưa ra sau.

Động tác 15

Chân phải bước sang phải một bước rộng bằng vai, trọng tâm dồn vào chân phải, 2 tay đưa ra trước song song ngang vai vặn mình về bên phải ra sau, không xoay mũi bàn chân, lòng bàn tay phải ngửa, tay trái úp gập trước ngực, mắt nhìn theo tay phải

Động tác 16:

Rút chân phải về, 2 tay đưa về trước, chống hông.

Động tác 17

Bước chân trái sang trái bằng 2 vai, hướng mũi bàn chân không đổi, tiếp đất bằng cả 2 bàn chân, tay trái vung qua đầu lên trên cao áp sát tai, nghiêng người sang trái, sườn trái căng.

Động tác 18:

Rút chân trái về, 2 tay đưa về trước, chống hông.

Động tác 19

Bước chân phải sang phải bằng 2 vai, hướng mũi bàn chân không đổi, tiếp đất bằng cả 2 bàn chân, tay phải  vung qua đầu lên trên cao áp sát tai, nghiêng người sang phải, sườn phải căng.

Động tác 20

Rút chân phải về, 2 tay đưa về trước, chống hông.

Động tác 21:

Nhảy tách chân sang 2 bên, 2 chân rộng bằng vai, 2 tay dang ngang cao bằng vai, lòng bàn tay úp.

Động tác 22:

Nhảy thu chân, hạ tay về đứng nghiêm.

Động tác 23

Nhảy tách chân sang 2 bên, 2 chân rộng bằng vai, 2 tay dơ cao thanh hình chữ v lòng bàn tay hướng vào nhau.

 

Động tác 24

Nhảy thu chân, hạ tay về đứng nghiêm.

Hướng dẫn bốn bài thể dục sáng trong quân đội một cách chi tiết nhất

Bốn bài thể dục tay không bộ đội. Bài 1

bốn bài thể dục sáng trong quân đội: ảnh 1

Hướng dẫn bốn bài thể dục sáng trong quân đội một cách chi tiết nhất

Bốn bài thể dục tay không bộ đội. Bài 1

bốn bài thể dục sáng trong quân đội: ảnh 2

Hướng dẫn bốn bài thể dục sáng trong quân đội một cách chi tiết nhất

Bốn bài thể dục tay không bộ đội. Bài 1

bốn bài thể dục sáng trong quân đội: ảnh 3

Hướng dẫn bốn bài thể dục sáng trong quân đội một cách chi tiết nhất

Bốn bài thể dục tay không bộ đội. Bài 1

bốn bài thể dục sáng trong quân đội: ảnh 4

Hướng dẫn bốn bài thể dục sáng trong quân đội một cách chi tiết nhất

Bốn bài thể dục tay không bộ đội. Bài 1

bốn bài thể dục sáng trong quân đội: ảnh 5

Hướng dẫn bốn bài thể dục sáng trong quân đội một cách chi tiết nhất

Bốn bài thể dục tay không bộ đội. Bài 1

bốn bài thể dục sáng trong quân đội: ảnh 6

Hướng dẫn bốn bài thể dục sáng trong quân đội một cách chi tiết nhất

Bốn bài thể dục tay không bộ đội. Bài 1

bốn bài thể dục sáng trong quân đội: ảnh 7

Hướng dẫn bốn bài thể dục sáng trong quân đội một cách chi tiết nhất

Bốn bài thể dục tay không bộ đội. Bài 1

bốn bài thể dục sáng trong quân đội: ảnh 8

Hướng dẫn bốn bài thể dục sáng trong quân đội một cách chi tiết nhất

Bốn bài thể dục tay không bộ đội. Bài 1

bốn bài thể dục sáng trong quân đội: ảnh 9

Hướng dẫn bốn bài thể dục sáng trong quân đội một cách chi tiết nhất

Bốn bài thể dục tay không bộ đội. Bài 1

bốn bài thể dục sáng trong quân đội: ảnh 10

Hướng dẫn bốn bài thể dục sáng trong quân đội một cách chi tiết nhất

Bốn bài thể dục tay không bộ đội. Bài 1

bốn bài thể dục sáng trong quân đội: ảnh 11

Hướng dẫn bốn bài thể dục sáng trong quân đội một cách chi tiết nhất

Bốn bài thể dục tay không bộ đội. Bài 1

bốn bài thể dục sáng trong quân đội: ảnh 12

Hướng dẫn bốn bài thể dục sáng trong quân đội một cách chi tiết nhất

Bốn bài thể dục tay không bộ đội. Bài 1

bốn bài thể dục sáng trong quân đội: ảnh 13

Hướng dẫn bốn bài thể dục sáng trong quân đội một cách chi tiết nhất

Bốn bài thể dục tay không bộ đội. Bài 1

bốn bài thể dục sáng trong quân đội: ảnh 14

Hướng dẫn bốn bài thể dục sáng trong quân đội một cách chi tiết nhất

Bốn bài thể dục tay không bộ đội. Bài 1

bốn bài thể dục sáng trong quân đội: ảnh 15

Hướng dẫn bốn bài thể dục sáng trong quân đội một cách chi tiết nhất

Bốn bài thể dục tay không bộ đội. Bài 1

bốn bài thể dục sáng trong quân đội: ảnh 16

Hướng dẫn bốn bài thể dục sáng trong quân đội một cách chi tiết nhất

Bốn bài thể dục tay không bộ đội. Bài 1

bốn bài thể dục sáng trong quân đội: ảnh 17

Hướng dẫn bốn bài thể dục sáng trong quân đội một cách chi tiết nhất

Bốn bài thể dục tay không bộ đội. Bài 1

bốn bài thể dục sáng trong quân đội: ảnh 18

Hướng dẫn bốn bài thể dục sáng trong quân đội một cách chi tiết nhất

Bốn bài thể dục tay không bộ đội. Bài 1

bốn bài thể dục sáng trong quân đội: ảnh 19

Hướng dẫn bốn bài thể dục sáng trong quân đội một cách chi tiết nhất

Bốn bài thể dục tay không bộ đội. Bài 1

bốn bài thể dục sáng trong quân đội: ảnh 20

Hướng dẫn bốn bài thể dục sáng trong quân đội một cách chi tiết nhất

Bốn bài thể dục tay không bộ đội. Bài 1

bốn bài thể dục sáng trong quân đội: ảnh 21

Hướng dẫn bốn bài thể dục sáng trong quân đội một cách chi tiết nhất

Bốn bài thể dục tay không bộ đội. Bài 1

bốn bài thể dục sáng trong quân đội: ảnh 22

Hướng dẫn bốn bài thể dục sáng trong quân đội một cách chi tiết nhất

Bốn bài thể dục tay không bộ đội. Bài 1

bốn bài thể dục sáng trong quân đội: ảnh 23

Hướng dẫn bốn bài thể dục sáng trong quân đội một cách chi tiết nhất

Bốn bài thể dục tay không bộ đội. Bài 1

bốn bài thể dục sáng trong quân đội: ảnh 24

Hướng dẫn bốn bài thể dục sáng trong quân đội một cách chi tiết nhất

Bốn bài thể dục tay không bộ đội. Bài 1

bốn bài thể dục sáng trong quân đội: ảnh 25

Thưa các bạn nội dung chia sẻ của ngọc đạt đến đây là kết thúc, buổi sau ngọc đạt sẽ chia sẻ đến các bạn  bài thể sáng 234, ngọc đạt cảm ơn các bạn.đã bớt chút thời gian để xem video của mình cảm ơn cac bạn.ở kênh ngọc đạt  có chia sẻ rất nhiều nội dung về võ thuật và  bơi lội nên bạn nào có nhu cầu học võ thì vào kênh của ngọc đạt để tham khảo,mong các bạn là đồng nghiệp của đat hãy ủng hộ đạt bằng cách đăng ký kênh để đạt có thêm động lực làm nhiều video hay để phục vục các bạn,ngọc đạt cảm ơn các bạn rất nhiều.

Chia sẻ:

Bình luận

Bài viết liên quan

zalo
0968332025