Hướng Dẫn Bốn Bài Thể Dục Sáng Trong Quân Đội

Ngày đăng: 19-06-2020 10:57:25

Hướng Dẫn Thể Dục Sáng bộ đội Việt Nam

Hướng dẫn bốn bài thể dục sáng trong quân đội Bài 1

https://youtu.be/6SFkqz_SwiI

 

Thể dục sáng bài 1

 

Động tác 1:

Đang ở thế đứng nghiêm.Chân trái bước lên rộng bằng vai theo hướng trước mặt, bàn chân phải tiếp đất bằng mũi bàn chân, 2 tay đưa từ dưới lên trước qua đầu hình chữ V, lòng bàn tay hướng vào nhau, mắt nhìn theo tay.

Động tác 2:

Chân trái thu về, 2 tay đưa từ trên xuống về sau, bàn tay nắm, hướng ra sau.

Động tác 3:

Đang ở thế đứng nghiêm.Chân phải bước lên rộng bằng vai theo hướng trước mặt, bàn chân trái tiếp đất bằng mũi bàn chân, 2 tay đưa từ dưới lên trước qua đầu hình chữ V, lòng bàn tay hướng vào nhau, mắt nhìn theo tay.

Động tác 4

Chân phải thu về, 2 tay đưa từ trên xuống về sau, bàn tay nắm, hướng ra sau.

Động tác 5:

Chân trái bước lên rộng bằng vai, trọng tâm dồn vào chân trái, chân phải tiếp đất bằng mũi chân, 2 tay đưa về trước song song dang ngang 2 lòng bàn tay hướng ra trước.

Động tác 6:

Thu chân trái về, 2 tay thu về trước song song rồi đưa ra sau.

Động tác 7

Chân phải bước lên rộng bằng vai, trọng tâm dồn vào chân phải, chân trái tiếp đất bằng mũi chân, 2 tay đưa về trước song song rồi dang ngang 2 lòng bàn tay hướng ra trước.

Động tác 8:

Thu chân phải về, 2 tay đưa ra trước song song, bàn tay mở, gập người, 2 bàn tay đưa xuống chạm vào 2 mũi bàn chân.

Động tác 9:

Dồn trọng tâm vào chân phải, chân trái đá về sau, đầu gối và cẳng chân thẳng, 2 tay đưa từ dưới lên trên thành hình chữ v  lòng bàn tay mở hướng vào trong, thân người thẳng tự nhiên

Động tác 10:

Thu chân phải về, 2 tay đưa ra trước song song, bàn tay mở, gập người, 2 bàn tay đưa xuống chạm vào 2 mũi bàn chân.

Động tác 11:

Dồn trọng tâm vào chân trái, chân phải đá về sau, đầu gối và cẳng chân thẳng, 2 tay đưa từ dưới lên trên thành hình chữ v  lòng bàn tay mở hướng vào trong, thân người thẳng tự nhiên

Động tác 12:

Thu chân phải về, 2 tay thu về trước song song rồi đưa ra sau.

Động tác 13:

Chân trái bước sang trái một bước rộng bằng vai, trọng tâm dồn vào chân phải, 2 tay đưa ra trước song song ngang vai vặn mình về bên trái ra sau, không xoay mũi bàn chân, lòng bàn tay trái ngửa, tay phải úp gập trước ngực, mắt nhìn theo tay trái.

Động tác 14:

Thu chân trái về, 2 tay thu về trước song song rồi đưa ra sau.

Động tác 15

Chân phải bước sang phải một bước rộng bằng vai, trọng tâm dồn vào chân phải, 2 tay đưa ra trước song song ngang vai vặn mình về bên phải ra sau, không xoay mũi bàn chân, lòng bàn tay phải ngửa, tay trái úp gập trước ngực, mắt nhìn theo tay phải

Động tác 16:

Rút chân phải về, 2 tay đưa về trước, chống hông.

Động tác 17

Bước chân trái sang trái bằng 2 vai, hướng mũi bàn chân không đổi, tiếp đất bằng cả 2 bàn chân, tay trái vung qua đầu lên trên cao áp sát tai, nghiêng người sang trái, sườn trái căng.

Động tác 18:

Rút chân trái về, 2 tay đưa về trước, chống hông.

Động tác 19

Bước chân phải sang phải bằng 2 vai, hướng mũi bàn chân không đổi, tiếp đất bằng cả 2 bàn chân, tay phải  vung qua đầu lên trên cao áp sát tai, nghiêng người sang phải, sườn phải căng.

Động tác 20

Rút chân phải về, 2 tay đưa về trước, chống hông.

Kết thúc động tác 20

Động tác 21:

Nhảy tách chân sang 2 bên, 2 chân rộng bằng vai, 2 tay dang ngang cao bằng vai, lòng bàn tay úp.

Động tác 22:

Nhảy thu chân, hạ tay về đứng nghiêm.

Động tác 23

Nhảy tách chân sang 2 bên, 2 chân rộng bằng vai, 2 tay dơ cao thanh hình chữ v lòng bàn tay hướng vào nhau.

 

Động tác 24

Nhảy thu chân, hạ tay về đứng nghiêm.

thưa các bạn nội dung chia sẻ của ngọc đạt đến đây là kết thúc

buổi sau ngọc đạt sẽ chia sẻ đến các bạn  bài thể sáng 234

ngọc đạt cảm ơn các bạn.đã bớt chút thời gian để xem video của mình cảm ơn cac bạn

hẹn gặp lại các bạn ở video lần sau   

 

Hướng dẫn thể dục bộ đội bài 2

https://youtu.be/DX4eZMZAzEw

 

 

Thể dục sáng Bộ Đội bài 2..

 Động tác 1:

Đang ở tư thế đứng nghiêm Mở lòng bàn tay từ từ đưa qua 2 bên lên cao thành song song, lòng bàn tay hướng vào trong đồng thời kiễng gót, mắt nhìn theo tay hít thở vào

Động tác 2:

Hạ tay ra trước xuống duới về sau hết sức, bàn tay nắm lại hướng ra ngoài phía sau đồng thời hạ gót chân, thở ra.

Động tác 3:

Đưa 2 tay lên cao song song bàn tay nắm, lòng bàn tay hướng vào nhau, đồng thời ưỡn ngực nhìn theo tay. Bước chân trái sang 1 bước bằng 2 vai, bàn chân hướng cũ, gối gập, hạ tay phải ngang vai, bàn tay ngửa mắt nhìn theo tay, bàn tay trái nắm, khuỷu tay gập cánh tay thẳng với vai.

Động tác 4:

rút chân trái về, 2 tay đưa lên cao song song lòng bàn tay hướng vào trong mắt nhìn theo tay, hạ tay qua trước xuống dưới về về sau, bàn tay nắm lại hướng ra ngoài phía sau đồng thời hạ gót chân, thở ra.

Động tác 5:

Đưa 2 tay lên cao song song bàn tay nắm, lòng bàn tay hướng vào nhau, đồng thời ưỡn ngực nhìn theo tay. Bước chân phải sang 1 bước bằng 2 vai, bàn chân hướng cũ, gối gập, hạ tay trái ngang vai, bàn tay ngửa mắt nhìn theo tay, bàn tay phải nắm, khuỷu tay gập cánh tay thẳng với vai.

Động tác 6:

Rút chân phải về, 2 tay giơ cao rồi giật mạnh khuỷu tay xuống.

Động tác 7:

Đưa thẳng 2 tay lên cao, song song, bàn tay nắm lòng bàn tay hướng vào nhau. Đồng thời ưỡn ngực mắt nhìn theo tay.

Động tác 8:

Gập người, 2 tay đưa ra trước xuống dưới, ngón tay chạm mũi chân, đầu gối thẳng.

Động tác 9:

Đưa thẳng 2 tay lên cao, song song, bàn tay nắm lòng bàn tay hướng vào nhau. Đồng thời ưỡn ngực mắt nhìn theo tay.

Động tác 10:

Hạ tay qua 2 bên chống hông thẳng người.

Động tác 11:

Bước chân trái sang trái rộng bằng vai, dồn trọng tâm vào chân trái, đưa tay trái qua đầu lên cao áp sát tai làm căng sườn trái, chân phải kiễng.

Động tác 12:

Hạ tay qua trái xuống dưới, rồi đưa qua phải  chân trái kiễng lên dồn trọng tâm sang phải, 2 tay dang ngang

Động tác 13:

Thu chân trái vê hạ tay qua 2 bên chống hông thẳng người

Động tác 14:

Bước chân phaỉ sang phaỉ  rộng bằng vai, dồn trọng tâm vào chân phaỉ , đưa tay phaỉ qua đầu lên cao áp sát tai làm căng sườn phaỉ , chân trai kiễng.

Động tác 15:

Hạ tay phải xuống dưới, rồi đưa qua trái  chân phải kiễng lên dồn trọng tâm sang trai, 2 tay dang ngang

Động tác 16:

Thu chân phải vê hạ tay qua 2 bên chống hông thẳng người

Các bạn xem tổng hợp chậm

Động tác 17:

Bước chân trái ra trước 1 bước, gối gập, chân phải thẳng, đồng thời 2 tay đưa từ dưới lên cao, chếch chữ V, bàn tay mở, lòng bàn tay hướng vào nhau, đầu ngửa mắt nhìn theo tay.

Động tác 18:

Rút chân trái về, 2 tay qua trước gập người rồi đưa 2 tay ra sau lên cao, bàn tay nắm lòng bàn tay hướng ra sau.

Động tác 19:

Bước chân phải ra trước 1 bước, gối gập, chân trái thẳng, đồng thời 2 tay đưa từ dưới lên cao, chếch chữ V, bàn tay mở, lòng bàn tay hướng vào nhau, đầu ngửa mắt nhìn theo tay.

Động tác 20:

Rút chân phải về, 2 tay qua trước gập người rồi đưa 2 tay ra sau lên cao, bàn tay nắm lòng bàn tay hướng ra sau.

Động tác 21:

Thẳng người vuông 2 tay ra trước vắt chéo trước bụng sang ngang bàn tay mở, lòng bàn ta ngửa nhảy tách 2 chân bằng vai.

Động tác 22:

Nhảy chụm chân, gập chụm 2 đầu gối, mũi bàn chân sát nhau, đưa 2 tay về sau bàn tay nắm, lòng bàn tay hướng vào nhau.

Động tác 23:

Thẳng người vuông 2 tay ra trước vắt chéo trước bụng sang ngang bàn tay mở, lòng bàn ta ngửa nhảy tách 2 chân bằng vai.

Động tác 24:

Nhảy chuyển chân về tư thế đứng nghiêm.

Kết thúc động tác 24 đồng thời kết thúc nội dung Thể dục sáng bài 2.

 

Hướng dẫn thể dục bộ đội bài 3

https://youtu.be/6w6kenIjQIc

 

 

Thể Dục Sáng Bộ Đội Bài 3.

Động tác 1:

Đang ởTư thế đứng nghiêm.Đưa 2 tay lên cao thành song song lòng bàn tay hướng vào nhau đồng thời kiễng gót bàn chân phải sau đó đá thẳng chân trái về chân trái song song mặt đất, hít vào.

Mơi các bạn xem tổng hợp chậm

Kết thúc động tác 1

Động tác 2:

Hướng lòng bàn tay ra ngoài hạ tay xuống vị trí song song mặt đất thì gập sang phải thành tư thế ngồi trên cả bàn chân, tay đặt chếch cách mũi bàn chân 20cm, độ rộng bằng vai, chân trái duỗi thằng, mắt nhìn thẳng, người thở ra.

 

Động tác 3:

Dùng sức chân phải và 2 tay đẩy người đứng dậy, 2 tay đưa sang 2 bên dang ngang, 2 bàn tay úp, mắt nhìn thẳng phối hợp hít vào.

Động tác 4:

Đưa 2 tay lên cao thành song song lòng bàn tay hướng vào nhau đồng thời kiễng gót bàn chân trái sau đó đá thẳng chân phải song song mặt đất, hít vào.

Động tác 5: Như Động tác 2, đổi bên.

Hướng lòng bàn tay ra ngoài hạ tay xuống vị trí song song mặt đất thì gập sang trái thành tư thế ngồi trên cả bàn chân, tay đặt chếch cách mũi bàn chân 20cm, độ rộng bằng vai, chân phải duỗi thằng, mắt nhìn thẳng, người thở ra.

 

Động tác 6:

Dùng sức chân trái và 2 tay đẩy người đứng dậy, 2 tay đưa sang 2 bên dang ngang, 2 bàn tay úp, mắt nhìn thẳng phối hợp hít vào.

Động tác 7:

 2 tay đưa lên cai các ngón tay đan vào nhau, xoay lòng bàn tay hướng lên trên, khuỷu tay thẳng, chân trái bước ra rộng bằng 2 vai, gối gập 90 độ, chân phải thẳng làm căng lườn, hít vào.

Động tác 8:

Rút chân trái về thẳng người giữ nguyên tay gập mình hạ tay xuống, chân thẳng, thở ra.

Động tác 9:

2 tay đưa lên cao các ngón tay đan vào nhau, xoay lòng bàn tay hướng lên trên, khuỷu tay thẳng, chân phải bước ra rộng bằng 2 vai, gối gập 90 độ, chân trái thẳng làm căng lườn, hít vào.

Động tác 10:

Rút chân phải về  2 gối chụm gập, thân trên thẳng, 2 tay đặt lên gối.

Động tác 11:

đứng người dậy, chân trái bước về trước 1 bước, 2 tay đưa về dang ngang bằng vai, 2 bàn tay ngửa.

Động tác 12:

thu chân trái về 2 gối chụm gập, thân trên thẳng, 2 tay đặt lên gối.

Động tác 13:

đứng người dậy, chân phải bước về trước 1 bước, 2 tay đưa về dang ngang bằng vai, 2 bàn tay ngửa.

Động tác 14:

thu chân phai về 2 gối chụm gập, thân trên thẳng, 2 tay đặt lên gối.

Động tác 15:

Nhảy tách 2 chân rộng bằng vai, 2 tay dang ngang

Động tác 16:

Giữa cố định tay phải, tay trái vung lên cao sang phải song song vặn mình đá chân trái sang phải.

Động tác 17:

Giữa cố định tay trai, tay phai vung lên cao sang trai song song vặn mình đá chân phai sang trái

Động tác 18:

Giữa cố định tay trái , tay phai vung lên cao sang trái song song vặn mình đá chân phai sang trái

Động tác 19:

Giữa cố định tay trai, tay phai vung lên cao sang trai song song vặn mình đá chân phai sang trái rồi về vị trí cũ 2 chân mở rộng bằng vai 2 tay dang ngang

Động tác  20:

Nhảy chụm 2 chân, 2 tay chống hông

Động tác 21:

Nhải 2 chân bằng vai 2 tay đưa lên thành hình chư v

Động tác 22:

Nhảy chụm chân gập 2 tay trên vai, bàn tay nắm hờ, ngực căng.

Động tác 23:

Nhảy tách chân đưa tay chếch chữ V

Động tác 24:

Nhảy chụm chân về tư thế đứng nghiêm.

Kết thúc động tác 24 đồng thời kết thúc nội dung Thể dục sáng bài 3

 

Hướng Dẫn Thể Dục Sáng Trong Quân Đội Bài 4

https://youtu.be/t2b7lJrbJZc

 

 

Thể Dục Sáng Bộ Đội Bài 4

Tư thế chuẩn bị đứng thẳng.

Động tác 1:

Nhảy tách chân rộng bằng vai, 2 tay vung lên cao hình chữ V, lòng bàn tay hướng vào nhau mặt ngửa.

Động tác 2:

Nhảy chụm 2 chân, xoay úp lòng bàn tay hạ qua 2 bên đặt cạnh 2 bàn chân cách 20 cm thành tư thế ngồi xổm.

Động tác 3:

Dồn trọng tâm vào 2 tay, tung chân ra sau ép háng thẳng người.

 

Động tác 4:

Co chân trái duỗi về sau, đặt cách chân phải 1 bước rộng, ngực sát đùi trái.

Động tác 5:

Chân trái duỗi về sau, chân phải co lên đặt cách chân trai 1 bước rộng, ngực sát đùi phai

 

Động tác 6:

Đẩy 2 tay đứng thẳng người về tư thế đứng nghiêm.

 

Động tác 7:

Nhảy tách 2 chân bằng 2 vai, 2 tay đưa lên cao chéch chữ V, lòng bàn tay hướng vào nhau, mặt ngửa.

 

Động tác 8:

Tách tay phải đưa xuống cúi người, bàn tay chạm mũi bàn chân trái, tay trái thẳng ở trên, lòng bàn tay hướng sang phải, mắt nhìn theo tay trái.

 

Động tác 9:

Đầu gối phải gập, tay phải  ngửa đặt trên đùi phải, tay trái úp đặt lên bàn tay phải, người ngả sang phải, mặt quay sang trái

Động tác 10:

2 chân bằng 2 vai, 2 tay đưa lên cao chéch chữ V, lòng bàn tay hướng vào nhau, mặt ngửa.

Động tác 11:

Tách tay trái đưa xuống cúi người, bàn tay chạm mũi bàn chân phai, tay phai thẳng ở trên, lòng bàn tay hướng sang trái  mắt nhìn theo tay phai

Động tác 12:

Đầu gối trai gập, tay trai  ngửa đặt trên đùi trai  tay phai úp đặt lên bàn tay trai, người ngả sang trai , mặt quay sang phai

Động tác 13:

2 chân mơ bằng 2 vai, 2 tay đưa lên cao chéch chữ V, lòng bàn tay hướng vào nhau, mặt ngửa.

Động tác 14:

Nhảy chụm 2 chân về tư thế đứng nghiêm, người có xu hướng đổ về trước, 2 tay đưa sang 2 bên xuống dưới dọc thân người.

 

Động tác 15:

Người đổ sấp, khi thân người hợp với mặt đất 45 độ thì 2 tay nhanh chóng gập chống xuống, khi tiếp đất đầu ngửa, duỗi thẳng.

 

Động tác 16:

Gập 2 khuỷu tay, hạ ngực sát đất đồng thời chân sau đưa lên cao đầu gối, mũi chân thẳng, mắt nhìn theo chân trái.

 

Động tác

Hạ chân trai xuông 2 tay chống đất thân người duỗi thẳng.

Động tác 18:

Gập 2 khuỷu tay, hạ ngực sát đất đồng thời chân sau đưa lên cao đầu gối, mũi chân thẳng, mắt nhìn theo chân phai

Động tác 19:. Về động tác 17.

Hạ chân phai xuông 2 tay chống đất thân người duỗi thẳng.

 

Động tác 20:

Đạp chân thu về ngồi xổm, đứng dậy.

 

Động tác 21:

Thả lỏng toàn thân, 2 tay nâng cao qua đầu song song, 2 bàn tay hướng vào sau, đùi trái giơ cao 90 độ.

Động tác 22:

Hạ chân trái 2 tay hạ thành bắt chéo trước bụng tay phải ngoài tay trái trong đầu cúi.

Động tác 23:

Thả lỏng toàn thân, 2 tay nâng cao qua đầu song song, 2 bàn tay hướng vào sau, đùi phai  giơ cao 90 độ.

Động tác 24:

Về tư thế đứng nghiêm.

Kết thúc động tác 24 đồng thời kết thúc nội dung Thể dục sáng bài 4

 

Hướng dẫn bốn bài thể dục sáng trong quân đội Bài 1

https://youtu.be/6SFkqz_SwiI

Hướng dẫn thể dục bộ đội bài 2

https://youtu.be/DX4eZMZAzEw

Hướng dẫn thể dục bộ đội bài 3

https://youtu.be/6w6kenIjQIc

Hướng Dẫn Thể Dục Sáng Trong Quân Đội Bài 4

https://youtu.be/t2b7lJrbJZc

 

 

           

Hướng dẫn bốn bài thể dục sáng trong quân đội Bài 1

https://youtu.be/6SFkqz_SwiI

Hướng dẫn thể dục bộ đội bài 2

https://youtu.be/DX4eZMZAzEw

Hướng dẫn thể dục bộ đội bài 3

https://youtu.be/6w6kenIjQIc

Hướng Dẫn Thể Dục Sáng Trong Quân Đội Bài 4

https://youtu.be/t2b7lJrbJZc

 

 

Hướng dẫn bốn bài thể dục sáng trong quân đội Bài 1

https://youtu.be/6SFkqz_SwiI

Hướng dẫn thể dục bộ đội bài 2

https://youtu.be/DX4eZMZAzEw

Hướng dẫn thể dục bộ đội bài 3

https://youtu.be/6w6kenIjQIc

Hướng Dẫn Thể Dục Sáng Trong Quân Đội Bài 4

https://youtu.be/t2b7lJrbJZc

 

 

Hướng dẫn bốn bài thể dục sáng trong quân đội Bài 1

https://youtu.be/6SFkqz_SwiI

Hướng dẫn thể dục bộ đội bài 2

https://youtu.be/DX4eZMZAzEw

Hướng dẫn thể dục bộ đội bài 3

https://youtu.be/6w6kenIjQIc

Hướng Dẫn Thể Dục Sáng Trong Quân Đội Bài 4

https://youtu.be/t2b7lJrbJZc

 

 

Chia sẻ:

Bình luận

Bài viết liên quan

zalo
0968332025